دریافت کد تاریخ شمسی

@Atbin1   تلگرام: آتبین تماس با ما 

                                     

  انواع محصولات سازه های فومی آتبین Atbin1 با شماره کد محصول و قیمت :

محصول و قیمت :کد محصول  1 به طول 3 متر و عرض 40 سانتیمتر و ارتفاع  90 سانت قیمت 2/400/000 تومان

محصول و قیمت : کد محصول  2 به طول 2 متر و عرض 120 سانتیمتر و ارتفاع سازه 80 سانت قیمت 2/500/000 تومان

محصول و قیمت :کد محصول 3 به طول 2/40 متر و عرض 60 سانتیمتر و ارتفاع سازه 60 سانت قیمت 2/500/000 تومان

محصول و قیمت :کد محصول 4 به قطر 70 سانتی متر و عرض 50 سانتیمتر و ارتفاع 85 سانت قیمت 2/500/000 تومان

محصول و قیمت :کد محصول 5 به طول 90 متر و عرض 60 سانتیمتر و ارتفاع سازه 40 سانت قیمت 750/000 تومان

محصول و قیمت :کد محصول  6 به قیمت 2/500/000   تومان

محصول و قیمت :کد محصول  7 به طول 1/20  متر و عرض 50  سانتیمتر و ارتفاع   50 سانت قیمت 1/000/000   تومان

محصول و قیمت :کد محصول  8 به طول 3/60  متر و عرض 50  سانتیمتر و ارتفاع  50  سانت قیمت 2/800/000   تومان


   نمونه های پیشنهادی صفحه 2 کلیک نمایید

   نمونه های پیشنهادی صفحه 3 کلیک نمایید

   نمونه های پیشنهادی صفحه 4 کلیک نمایید

   نمونه های پیشنهادی صفحه 5 کلیک نمایید

   نمونه های پیشنهادی صفحه 6 کلیک نمایید

   نمونه های پیشنهادی صفحه 7 کلیک نمایید